Saute-Mouton, Masai Mara, Kenya

Saute-Mouton, Masai Mara, Kenya

Portfolio Kenya n° 1 2 3 

Saute-Mouton, Masai Mara, Kenya
Bang, Amboseli, Kenya
Amboseli, Kenya
Pas facile de se cacher, Amboseli, Kenya
Amboseli, Kenya
Amboseli, Kenya
Guépard, Amboseli, Kenya
Cheetahs, Amboseli, Kenya
Guépard, Amboseli, Kenya
Guépard, Amboseli, Kenya
Tisserin Gendarme, Amboseli, Kenya
Martin-Pêcheur, Amboseli, Kenya